Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XLVI/505/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę...

UCHWAŁA Nr XLVI/504/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22.05.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje: §1 1. Przystępuje...

UCHWAŁA Nr XLVI/503/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22.05.2018r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/436/2014 Rady gminy Giżycko z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Gajewo – Zachód w gminie Giżycko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje: §1 Uchyla się Uchwałę...

UCHWAŁA Nr XLVI/502/2018 Rady Gminy w Giżycku z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Gajewo, gmina Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIX/191/2016...

UCHWAŁA Nr XLVI/501/2018 Rady Gminy w Giżycku z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkasy nad jeziorem Tajty, gmina Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 207 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/263/2016...

UCHWAŁA Nr XLVI/500/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. W Regulaminie określającym...

UCHWAŁA Nr XLVI/499/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Silesia Dzieciom” w miejscowości Doba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), uchwala się, co następuje: §1. Wyraża się zgodę na utworzenie w 2018 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

UCHWAŁA Nr XLVI/498/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), uchwala się, co następuje: §1. Określa się sezon kąpielowy obejmujący okres od dnia 01.06.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. §2. Wykonanie...

UCHWAŁA Nr XLVI/497/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 t.j. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem geodezyjnym 42/39 o powierzchni 0,4800 ha, położonej...

UCHWAŁA Nr XLVI/496/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: najmu budynku mieszkalno-usługowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 t.j. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na najem części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6 o powierzchni całkowitej 0,2228 ha, położonej w obrębie geodezyjnym...

Zatrzymaj banner przewijany