Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania  podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej   ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE lub ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE
  2. Do wglądu dokument tożsamości.
  • Formularz wypełnia się w języku polskim.
  • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty

nie podlega opłatam

Termin i sposób załatwienia

w dniu złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2017.657); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U.2015.1852); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz.U.2015.1290).

Inne informacje

Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest  wymeldować się (z obowiązku wymeldowania się zwolniona jest osoba, której okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu się). 
Można wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 
Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu osoby wymeldowującej się.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-22
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 415
25 maja 2017 11:55 Paulina Bednarczyk - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 10:56 Paulina Bednarczyk - Dodanie załącznika.
25 maja 2017 10:55 Paulina Bednarczyk - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany