Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Sterławki Małe

RRG.6845.42.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Sterławki Małe 644 0,0500 ha OL1G/00011531/6 ogródek przydomowy 3 lata od dnia podpisania...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej w obr. geod. Kąp, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko

OGLOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej kablowej SN, linii kablowej nn 0,4kV, stacji transformatorowej, złącza kablowo-pomiarowego w obr. geod. Upałty, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN, linii nn 0,4kV, stacji tranformatorowej oraz złącza kablowo-pomiarowego w m. Nowe Sołdany, obr. geod. Sołdany, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obr. geod. Spytkowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Bystry, Gorazdowo

RRG.271.11.2018.RC2 Giżycko, 06.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Bystry, Gorazdowo, ...

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pod nazwą: „Modernizacja 105 punktów oświetlenia ulicznego oraz montaż 2 lamp hybrydowych LED w sołectwie Kożuchy Wielkie gmina Giżycko” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w Gminie Giżycko”

RRG.271.10.2018.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko NIP 8451981949, REGON 790671225 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Modernizacja 105 punktów oświetlenia ulicznego oraz montaż 2 lamp hybrydowych LED w sołectwie Kożuchy...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej Nr 129003N w miejscowości Guty, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Zatrzymaj banner przewijany