Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ROZPOZNANIE CENOWE - wykonanie oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo, Guty, Kąp, Spytkowo ze zgłoszeniem i mapą inwentaryzacyjną

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie doświetlenia drogowego m. Bogaczewo, Guty, Kąp, Spytkowo ze zgłoszeniem i mapą inwentaryzacyjną w następującym zakresie: Zadanie I a) Bogaczewo, doświetlenie drogi szutrowej, dotyczy działek nr: 121/25, 121/27, 121/29, 121/31, 259/10, 259/12, 259/3, b) Bogaczewo, doświetlenie...

ROZPOZNANIE CENOWE - Dostawa i montaż elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i małej architektury

RRG.271.17.2016.RC Giżycko, dnia 22.06.2016 r. Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów: placu zabaw, siłowni zewnętrznej małej architektury w miejscowościach: Antonowo, Bystry, Gajewo, Kamionki, Pieczonki, Sołdany, Spytkowo, Sterławki Małe, Sulimy, Świdry, Upałty, Upałty Małe,...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w msc. Kąp, gmina Giżycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnętrzną linię zasilającą do projektowanej przepompowni ścieków

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art....

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w msc. Kąp, gmina Giżycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnętrzną linię zasilającą do projektowanej przepompowni ścieków

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o...

Ogłoszenie transport komunikacji miejsko-gminnej

Wójt Gminy Giżycko zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 poz. 1440 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1) nazwa i adres organizatora: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko 2) przewidywany...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV w m. Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23) Informuję strony postępowania oraz ogół...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI W UPRAWACH

W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem Nr 64 z dnia 10 marca 2016 r. powołał Komisję do oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie powiatu giżyckiego. Wszyscy producenci rolni,...

Konkurs ofert na realizację w 2016 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku życia, zameldowanych na terenie Gminy Giżycko.

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2016 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku...

Obwieszczenie o wyznaczeniu terminu załatawienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację, że z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych...

Zatrzymaj banner przewijany