Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Giżycko.

Giżycko, 02 sierpień 2018 r. RRG.6840.26.2018 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Lp Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Forma zbycia 1 Giżycko Al. 1 Maja 14 470 0,6832 232/1000 OL1G/00019486/1 ...

„Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko” w miejscowościach: Bogacko, Bogaczewo, Kamionki, Pierkunowo, Szczybały Giżyckie.

Giżycko, dnia 01.08.2018 r. RRG.271.25.2018.RC Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień,...

Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Wilkasy, Bogaczewo, Gajewo.

RRG.271.24.2018.RC Giżycko, 31.07.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Wilkasy, Bogaczewo, Gajewo. ...

Komunikat Wójta Gminy Giżycko - trening systemów alarmowania

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa Kanału Giżyckiego (Łuczańskiego) na dz. nr 1 stanowiącej jez. Kisajno, obr. geod. Antonowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Wykonanie utwardzeń terenów

RRG.271.9.2018.RC2 Giżycko, 26.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Upałty, Gmina Giżycko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Upałty, Gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia...

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4 obręb Antonowo, Gm. Giżycko.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 810 ze zm.) WÓJT GMINY...

„Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko” w miejscowościach: Bogacko, Bogaczewo, Kamionki, Pierkunowo, Szczybały Giżyckie

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których wartość nie przekracza...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -uzbrojenie drogi w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na działkach o nr geodezyjnych 879, 337/1, 341/2, 346/1, 341/11, 341/22, 345/5 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.22.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany