Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV przy ul. Olsztyńskiej w Wilkasach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. Budowy sieci wod. kan. w miejscowości Bogacko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zw. z Mazurską Pętlą Rowerową / Etap I, III i IV

Treść ogłoszenie na stronie: http://7cudowmazur.pl/299-ogloszenie-mpr-roboty-budowlane

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.04.2018 r., znak: RRG.6220.6.20018.6, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Przerwanki-Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Giżycko, dnia 12.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr 24.2017 z dnia 11.12.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Centrum Zdrowia Seniora na działce o nr geodezyjnym 34/3 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko

Giżycko dnia 17.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) ...

Zaproszenie do złożenia ofert na "Aktualizacje Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Giżycko

RRG.271.2.RC.1 WÓJT GMINY GIŻYCKO ogłasza, że przystępuje do zbierania ofert na realizację zadania: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Giżycko”. Opis przedmiotu zamówienia: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Giżycko...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kożuchy Wielkie

RRG.6845.26.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kożuchy Wielkie 75/6 0,1272 ha OL1G/00017014/8 wykaszanie traw w sezonie 2018 na potrzeby gospodarstwa domowego...

Obwieszczenie do stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Przerwanki – Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo Znak sprawy : RRG.271.5.2018.RC2 Zadanie I : utwardzenie terenu przy sklepie spożywczym "Alkohole Świata" 104 m2 (4m...

Zatrzymaj banner przewijany