Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty na : wykonanie i dostawę elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Sołdany, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Wronka.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Sołdany, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Wronka. Zadanie I : Utwardzenie ulicy Radosnej 140m2 kostką betonową w m. Antonowo: Zakres robót : ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.36.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 378 0,0144 ha (pow. całkowita 0,5894 ha) OL1G/00016745/4 teren pod ogródek...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.6845.49.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Upałty Małe cz. 352/2 0,0080 ha (pow. całkowita 2,2543 ha) OL1G/00017009/0 teren zabudowany budynkiem...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.54.1.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 639 0,0025 ha (pow. całkowita 0,3231 ha) OL1G/00016745/4 teren pod usługi i handel 1...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy.

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania naprawę remontu cząstkowego o powierzchni...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5 Zakres robót do wykonania : Rozebranie blendy z płyt eternitowych oraz podbitki drewnianej. Utylizacja rozebranego eternitu ( należy przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty z utylizacji ). Wykonanie ścianek...

Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Sterławki Małe, Sulimy, Szczybały Giżyckie, Upałty Małe, Wilkasy, Kalinowo, Spytkowo, Doba .

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Sterławki Małe, Sulimy, Szczybały Giżyckie, Upałty Małe, Wilkasy, Kalinowo, Spytkowo, Doba. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż...

zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji tłocznej oraz przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Kozin, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/30, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje...

Zatrzymaj banner przewijany