Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy.

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania naprawę remontu cząstkowego o powierzchni...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5 Zakres robót do wykonania : Rozebranie blendy z płyt eternitowych oraz podbitki drewnianej. Utylizacja rozebranego eternitu ( należy przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty z utylizacji ). Wykonanie ścianek...

Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Sterławki Małe, Sulimy, Szczybały Giżyckie, Upałty Małe, Wilkasy, Kalinowo, Spytkowo, Doba .

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Sterławki Małe, Sulimy, Szczybały Giżyckie, Upałty Małe, Wilkasy, Kalinowo, Spytkowo, Doba. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż...

zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji tłocznej oraz przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Kozin, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/30, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje...

zaproszenie do złozenia oferty na utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki i Sołdany

RRG.6845.34.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki cz. 118/1 0,0005 ha (pow. całkowita 0,0800 ha) OL1G/00016751/9 zapewnienie miejsca dla...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego. W załączeniu znajdują się: 1. Zaproszenie do złożenia oferty, 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy - załacznik nr 2.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Grajwo, Doba, Kąp, Kozin, Sterławki Małe, Sterławki Średnie.

RRG.271.6.2017.RC.2 Gizycko 14.06.2016r ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

Zatrzymaj banner przewijany