Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obr. geod. Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Sulimy, gm. Giżycko elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się pod adresem: http://7cudowmazur.pl/278-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-niezbednych-pomocy-dydaktycznych-narzedzi-tik

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w obr. geod. Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w obr. geod. Wilkasy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej - ul. Makowa w Wilkasach", gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Grajwo, gmina Giżycko.

Giżycko, 05 styczeń 2018 r. RRG.6840.1.2018 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Grajwo 100/20 0,3133 - OL1G/00016907/8 78 325,00 zł Część pasa drogowego drogi krajowej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obr. geod. Świdry, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.70.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 639 0,0012 ha (pow. całkowita 0,3231 ha) OL1G/00016745/4 teren pod usługi i handel 01.05.2018r. - 30.09.2018r. ...

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2136) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na...

Zatrzymaj banner przewijany