Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uwaga!!! Dzień 2 listopada 2017 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w UG Giżycko.

Wójt Gminy Giżycko informuje, że dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Giżycko, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w listopadzie 2017 r. ze względu na to, iż Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w 2017 roku przypada w sobotę.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejscowościach : Wilkasy i Bystry.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejscowościach : Wilkasy i Bystry. Zadanie I : Szkoła Podstawowa w Wilkasach - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie: decyzji warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie kompletu dokumentów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Centrum Zdrowia Seniora w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/72 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/73 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/71 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/70 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkasy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Zatrzymaj banner przewijany