Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – odchowalni kur niosek o maksymalnej obsadzie do 36000 szt. (144 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 30 w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Pierkunowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w obr. geod. Gajewo, Spytkowo, Świdry, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Zapytanie ofertowe - Remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty RRG.271.4.2017.RC.2 Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania...

Obwieszczenie o powołaniu biegłego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, Gm. Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU „PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) TYPU 6, 11, 16, 18 W GMINIE GIŻYCKO NA LATA 2016 – 2018” POPRZEZ SZCZEPIENIA DZIEWCZĄT W 13 ROKU ŻYCIA, ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018”poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku...

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

Gmina Giżycko - Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2017 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty RRG.271.5.2017.RC Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania: •...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)...

Zatrzymaj banner przewijany