Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.23.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 10 o pow. użyt.53,00 m2 3 lata od podpisania umowy ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.5.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 205/1 15,00 m2 (pow. garażu Nr 3 usytuowanego na nieruchomości gruntowej nr 205/1 o pow. 0,2522 ha) ...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Giżycko, dnia 12.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr 24.2017 z dnia 11.12.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Centrum Zdrowia Seniora na działce o nr geodezyjnym 34/3 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko

Giżycko dnia 17.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) ...

Zaproszenie do złożenia ofert na "Aktualizacje Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Giżycko

RRG.271.2.RC.1 WÓJT GMINY GIŻYCKO ogłasza, że przystępuje do zbierania ofert na realizację zadania: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Giżycko”. Opis przedmiotu zamówienia: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Giżycko...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Przerwanki-Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2018...

Obwieszczenie do stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Przerwanki – Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo Znak sprawy : RRG.271.5.2018.RC2 Zadanie I : utwardzenie terenu przy sklepie spożywczym "Alkohole Świata" 104 m2 (4m...

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni odcieków składowiskowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o., położonego w m. Spytkowo, działka numer ewid. 350/26, gm. Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2018...

Zatrzymaj banner przewijany