Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXV/369/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta...

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/30, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r....

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/29, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r....

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/31, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r....

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w m. Wilkasy, ul. Lipowa, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy.

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania naprawę remontu cząstkowego o powierzchni...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5 Zakres robót do wykonania : Rozebranie blendy z płyt eternitowych oraz podbitki drewnianej. Utylizacja rozebranego eternitu ( należy przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty z utylizacji ). Wykonanie ścianek...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa pomostu pływającego na jez. Niegocin, rozbudowa budynku kapitanatu i przebudowa nadbrzeża na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4/023 kV w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie portu w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich (COS-OPO) w Giżycku

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. decyzji...

Zatrzymaj banner przewijany