Zamówienia publiczne - Aktualne

[ZMIANA OGŁOSZENIA] Przebudowa drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo

 

Ogłoszenie nr 500042100-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.

Giżycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 518416-N-2018
Data: 14/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Giżycko, Krajowy numer identyfikacyjny 79067122500000, ul. ul. Mickiewicza 33, 11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 429 99 60, e-mail ugg@ugg.pl, faks 87 429 99 76.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ugg.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-01, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-05, godzina: 11:00

 


 

Gmina Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości

Gajewo w Gminie Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Ogłoszenie nr 518416-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Strona 1 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Giżycko, krajowy numer identyfikacyjny 79067122500000,

ul. ul. Mickiewicza 33 , 11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87

429 99 60, e-mail ugg@ugg.pl, faks 87 429 99 76.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.ugg.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Strona 2 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://bip.ugg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

http://bip.ugg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Strona 3 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr

129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Numer referencyjny: Znak sprawy: RRG.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

Strona 4 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą Przebudowa drogi

gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko. 3.2. W zakres

realizacji zadania inwestycyjnego wchodzi: - Roboty przygotowawcze i porządkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, Wykonanie wykopów z

odwiezieniem urobku na miejsce składowania, Formowanie i zagęszczenie nasypów,

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,

Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego i bezfazowej kostki betonowej, Wykonanie

poboczy, Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.

3.3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000 – 7 – Roboty budowlane 45233120 – 6 –

Roboty w zakresie budowy dróg 45233220 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290 – 8 –Instalowanie znaków drogowych 3.4. W zakres robót budowlanych nie

wchodzi odcinek wyłączony, wskazany w dokumentacji technicznej 01PTZ Dębowa jako

odcinek wg odrębnego postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary mają charakter

pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny powinny być brane pod

uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi

załącznikami do SIWZ. 3.5. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w

tym w szczególności obejmujące bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych przez

pracowników fizycznych. Dotyczy to następujących osób: pracowników fizycznych,

operatorów sprzętu i kierowców faktycznie wykonujących bezpośrednie czynności/roboty w

zakresie realizacji zamówienia: przy robotach przygotowawczych i ziemnych, odwodnieniu

korpusu drogowego, podbudowie, wykonaniu nawierzchni. 3.6. Zamawiający przewiduje

następujący sposób dokumentowania wyżej wymienionego wymagania: Wykonawca

zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu tych osób wraz z

oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie na umowę o pracę, a na żądanie zamawiającego,

dowodów wskazujących na zatrudnienie ich na umowę o pracę, jak również po zawarciu

Strona 5 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

umowy na każde żądanie Zamawiającego, do przedłożenia wykazu osób wraz z

oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą

wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji

przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia

osób na umowę o pracę. Szczegółowe wymagania w tym zakresie ujęte zostały we wzorze

umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3.7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego

Wykonawca uwzględni: w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót

podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, wykonywanie prac z

uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań

wzajemnych, doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a

w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu

zamówienia, naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót

wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. 3.8. Wszystkie materiały użyte do

realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty

techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego.

3.9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia

i w jego okolicy. 3.10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w

szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290

ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze

zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164 ze zm.). 3.11. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi

przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,

przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z

wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ a także jej pozostałymi

załącznikami. 3.12. Jeżeli gdziekolwiek w skróconej dokumentacji, przedmiarze robót,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie

(marka, znak towarowy, producent, dostawca, nazwa własna) materiałów lub normy, aprobaty,

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp - zamawiający dopuszcza

oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zagwarantują one

prawidłową realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie

gorszych od założonych w SIWZ.

Strona 6 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233120-6

45233220-7

45233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Strona 7 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: A) zdolność techniczna zamawiający wymaga, aby wykonawca

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty

budowlane polegające na - wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca

lub ścieralna) w ilości min. 1 000 m2 każda Wykonawca na wezwanie zamawiającego

przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zamawiający zaleca wykorzystanie

załącznika nr 4 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają

jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast

dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

B) zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum 1

osobą na każde z niżej wymienionych stanowisk: - kierownik robót w specjalności

drogowej – osoba posiadająca ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w zakresie robót drogowych bez

ograniczeń lub w ograniczonym zakresie niezbędnym do kierowania robotami drogowymi

Strona 8 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

w zakresie niniejszego zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku

kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie robót

drogowych. - Kierownik robót w specjalności sanitarnej - osoba posiadająca ważne

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika

budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych. - Kierownik robót w specjalności elektrycznej – osoba posiadająca ważne

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie

doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora

nadzoru budowlanego w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i energetycznych. Kierownikiem budowy będzie kierownik robót drogowych.

Wykonawca na wezwanie Zmawiającego przedłoży: b) wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zamawiający zaleca

wykorzystanie załącznika nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej

wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w

oryginale. 5.3. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia, o których mowa w ustawie z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) oraz w

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.). 5.4. Na

podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz.

Strona 9 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

1332, ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia

budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia

tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 5.5. Zakres uprawnień budowlanych należy

odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą

ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami

zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom

wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych

przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 5.6. Ocena spełnienia przez wykonawcę

warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale nastąpi na podstawie przedłożonych w

ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części VII.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Strona 10 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,

Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni

terminie – aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów: a) Odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty

wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww.

dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b)

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww.

zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku

składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla

Strona 11 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) oświadczenie wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716). W przypadku

składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. d) zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej

ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W

przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne

zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy

złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

określonych w Rozdziale 5 pkt 5.2, Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie – aktualnych na dzień złożenia n/w

oświadczeń lub dokumentów: 1) dot. zdolności technicznej i zawodowej - w celu

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie zamawiający żąda: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

Strona 12 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zamawiający zaleca

wykorzystanie załącznika nr 4 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej

wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w

oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika

nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny

ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dowód wniesienia wadium, oryginał gwarancji lub poręczenia jeżeli wadium wnoszone

jest w innej formie niż pieniądz, b) formularz oferty wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1

do SIWZ - W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. c) oświadczenie dotyczące spełniania

warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ - W przypadku

składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie

należy złożyć w oryginale. d) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z

postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ - W przypadku składania oferty wspólnej

ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww.

Strona 13 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

oświadczenie należy złożyć w oryginale. e) stosowne pełnomocnictwo(a) (oryginał lub

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), w przypadku gdy

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, f)

zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór

przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ - Ww.

oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. g)

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca

przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane), h) w

przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. i) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy każdy Wykonawca, który

złożył ofertę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz z oświadczeniem

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zaleca się użycie

wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty

wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W/w dokument należy złożyć w oryginale. j) 7.11.4. Jeżeli wykonawca polega na zasobach

innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 7.11.1, zamawiający wymaga od

wykonawcy przedstawienia na wezwanie, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów,

o których mowa w Rozdziale 7 pkt 7.2.2.a) – d) SIWZ i sekcji III.4 ogłoszenia. k) Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 7.2.2. a, b i d – składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłaceniem podatków,

opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z

Strona 14 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. l) Jeżeli w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3. i

sekcji III.4 ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

9.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w

wysokości: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/złotych). W przypadku

wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i nazwę

zadania. 1. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach

bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn.

zm.). 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 65

1020 4753 0000 0202 0038 7357 PKO BP S.A. 3. Wadium wniesione przelewem uznane

Strona 15 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto

Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z

obowiązującym prawem, być złożone w formie oryginału i zawierać następujące elementy:

a) nazwę Wykonawcy, b) nazwę Zamawiającego, c) nazwę gwaranta – banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie

wierzytelności (nazwa i numer zadania), która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę

gwarancji, f) termin ważności gwarancji, nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

g) zobowiązanie (oświadczenie) gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z

niżej wymienionych okoliczności: Wykonawca odmówił podpisania umowy na

warunkach określonych w ofercie lub Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego

wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.

26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub

oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zasady zwracania wadium

określone są w art. 46 ustawy PZP

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Strona 16 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

Strona 17 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Strona 18 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Strona 19 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Strona 20 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie

pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. Postanowienia niniejszej umowy mogą być

zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

tylko w sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust.1

ustawy PZP. Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje się możliwość zmiany

umowy w przypadku: 1.1 wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie

wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji

- zmianie ulega termin realizacji zamówienia, o okres 30 dni; 1.2 zaistnienia innych,

niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnych,

ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia - zmianie ulega termin realizacji zamówienia, o okres 30 dni.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej (aneksu) pod

rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Strona 21 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-01, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Strona 22 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95ba7ed1-09b6-4d27... 2018-02-14

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Malitka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojtek Malitka
Ilość wyświetleń: 722
19 marca 2018 13:54 Wojtek Malitka - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 11:36 Wojtek Malitka - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_05032018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 09:00 Wojtek Malitka - Dodanie załącznika [zal_nr_11_oswietlenie_telekomunikacja_energetyka.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany