Formularze do pobrania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Formularze-tryb konkursowy- stary

Opublikowany wzór ma zastosowanie do zadań zrealizowanych w 2016 roku w trybie otwartego konkursu ofert (o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), ogłoszonego przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SPołecznej z 17.08.2016 r.

Formularze- tryb uproszczony

Opublikowane wzory mają zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych grantów

Formularze-tryb konkursowy

Opublikowane wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ramowy wzór umowy będzie...

Zatrzymaj banner przewijany