Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLII/453/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę...

Uchwała Nr XLII/452/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr XLI/433/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017...

Uchwała Nr XLII/451/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2018 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr XLI/435/2017 Rady...

Uchwała Nr XLII/450/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2018 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Udziela się pomocy finansowej Powiatowi...

Uchwała Nr XLII/449/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko w 2018 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Udziela się pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko...

Uchwała Nr XLII/448/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogacko, Gmina Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje: §1 1. Przystępuje...

Uchwała Nr XLII/447/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkasy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 t.j. ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222 t.j. ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: §1 Nadaje się nazwę drodze położonej w miejscowości Wilkasy,...

Uchwała Nr XLII/446/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 t.j. ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 roku poz. 2147 t.j. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje §1 Wyraża się zgodę na zawarcie na...

Uchwała Nr XLII/445/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm./ oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż...

Uchwała Nr XLII/444/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 ze zm.) na...

Zatrzymaj banner przewijany