Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XLVIII/520/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów...

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA Nr XLVIII/518/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe...

UCHWAŁA Nr XLVIII/517/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 660.102...

UCHWAŁA Nr XLVIII/516/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr XLI/433/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie...

UCHWAŁA Nr XLVIII/515/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2018 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Udziela się pomocy finansowej Powiatowi...

UCHWAŁA Nr XLVIII/514/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 944) i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Z dniem 01 lipca 2018 r. likwiduje się rachunek dochodów własnych utworzonych...

UCHWAŁA Nr XLVIII/513/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim” w miejscowości Rydzewo nad jeziorem Niegocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), uchwala się, co następuje: §1. Wyraża się zgodę na utworzenie w 2018 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

UCHWAŁA Nr XLVIII/512/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 t. j./ oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Wójta...

UCHWAŁA Nr XLVIII/511/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem geodezyjnym 277/2 o powierzchni 0,1700 ha, położonej w...

Zatrzymaj banner przewijany