Zamówienia publiczne - Aktualne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Gminie Giżycko - wyposażenie pracowni szkolnych

Gmina Giżycko: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Gminie Giżycko - wyposażenie pracowni szkolnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wrony, Gajewo ul. Kalinowa i ul. Kasztanowa

Ogłoszenie nr 528517-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wrony, Gajewo na ul. Kalinowej i Kasztanowej, gmina Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przetarg nieograniczony REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GIŻYCKO”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Realizacja zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko

Rozpoznanie cenowe - Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi udzielenia i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów rzecz Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 05.08.2016 r. Znak sprawy: SK.271.01.2016 Rozpoznanie cenowe Wójt Gminy Giżyckozaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi udzielenia i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek...

Zatrzymaj banner przewijany