Przetargi ustne - archiwum

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

Giżycko, 9 wrzesień 2016r.                                                                                                                                                                                     

RRG.6840.41.2016    

BIP

otoprzetargi.pl

Tablica ogłoszeń

a/a

OGŁOSZENIE   O  TRZECIM   PRZETARGU 

“Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./, oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j. t./, Wójt Gminy w Giżycku ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się  24 października 2016 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33
po pierwszym przetargu przeprowadzonym w dniu 4 kwietnia 2016 roku, drugim  przeprowadzonym
w dniu 8 lipca 2016 roku, zakończonymi wynikami negatywnymi.

 

Wadium należy wpłacić do 18 października 2016 r. do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy Giżycko lub na niżej podane konto Gminy Giżycko PKO BP SA O/I Giżycko nr 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357.

 

Miejscowość Szczybały Giżyckie, obręb geodezyjny Szczybały Giżyckie.

- Działka oznaczona numerem 25/6 o powierzchni 0,1610 ha, położona w Szczybałach Giżyckich, obręb geodezyjny Szczybały Giżyckie, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Cena wywoławcza – 35 000,00 zł. Wadium – 3 500,00 zł.

Księga wieczysta – OL1G/00018593/7.

Nieruchomość jest niezabudowana. W bliskim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi. Działka posiada bliski dostęp do infrastruktury technicznej.

Przeznaczona zgodnie z decyzją znak RGKiB.7331-95/10 o warunkach zabudowy nr 99/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku pod budowę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada żadnych obciążeń, ani też nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przy sprzedaży działek, do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm./.

Przed terminem otwarcia przetargu wadium winno być na koncie Gminy Giżycko.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym  zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.       

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2016 r. , poz. 1061  t. j./. Cudzoziemcy dodatkowo muszą przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez  ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

W przypadku gdy cudzoziemiec w wyniku przetargu zostanie ustalony kandydatem na nabywcę, a nie uzyska zezwolenia, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Giżycko a przetarg czyni niebyłym.                                                                                                               

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Na w/w działkach będących przedmiotem przetargu nie przeprowadzono badań geologicznych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79, 87 429 99 78,  fax. 87 429 99 76.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-09-09
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kwiecień
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2016, 07:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kwiecień
Ilość wyświetleń: 237
24 października 2016, 09:04 Magdalena Kwiecień - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2016, 07:42 Magdalena Kwiecień - Opublikowanie dokumentu.
16 września 2016, 07:41 Magdalena Kwiecień - Dodanie załącznika [mapa_256_szczybaly_gizyckie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany