Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Giżycko
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Jaromir Dylewski, biuro@inbase.pl, tel. +48 223500140;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Giżycko lub w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e - RODO, odbywa się co do zasady w związku z obowiązującymi ustawami oraz zarządzeniami Wójta Gminy Giżycko;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym w pkt. 3.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w Gminie Giżycko;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w przepisach RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Giedrojć
Ilość wyświetleń: 1497
28 maja 2018 11:50 (Marcin Giedrojć) - Zmiana treści zakładki.
28 maja 2018 11:50 (Marcin Giedrojć) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany