Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa budynku zakładu opieki leczniczej dom seniora na działce o nr geodezyjnym 34/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.44.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GIŻYCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2019 ROK

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców...

OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych 9/9, 9/8, 9/7, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 341, 10/1, 8/1, 2/1, 2/3, 2/5, 3/7, 361, 366, 362, 360, 3/8, 333, 11/4, 14, 12/1, 12/18, 326, 327/3 położonych w obrębie geodezyjnym Sołdany, gmina Giżycko oraz działkach o nr geodezyjnych 162/4, 115/1, 26/4, 26/5, 26/6, 132/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pieczonki, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.42.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowasieci kanalizacji sanitarnej o długości 505m na działkach nr 28, 43, 48/4, 48/5, 47, 26, 27, 69, 21, 9/2, 7/3, 11, 13/1, 14 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkaski, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.38.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Fuleda na działkach o nr geodezyjnych 4/2, 2/74, 2/60, 2/62, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/35, 5/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.40.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października...

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

Zatrzymaj banner przewijany