Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr LI/547/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze...

UCHWAŁA Nr LI/546/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 ze zm.) na wniosek...

UCHWAŁA Nr LI/545/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 października 2018r. w sprawie: najmu i dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, dotyczy części działki o nr geodezyjnym 55 zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym, położonym w obrębie geodezyjnym Antonowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j. ze zmn.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 55 o pow. całkowitej 0,0700...

UCHWAŁA Nr LI/544/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 października 2018r. w sprawie: najmu i dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, dotyczy części działek o następujących nr geodezyjnych: 392/1, 392/2, 392/7 zabudowanych budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j. ze zmn.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy: a) najmu lokalu mieszkalnego Nr 7 o pow. 24,90 m2 w budynku wielorodzinnym w Wilkasach...

UCHWAŁA Nr LI/543/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 października 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. cześć działki o nr geodezyjnym 34/1, położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, miejscowość Sterławki Małe.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j. ze zmn.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżaw nieruchomości o powierzchni 0,0090 ha (pow. całkowita 0,1474 ha) położonej...

UCHWAŁA Nr LI/542/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skargi wniesionej na działalność...

UCHWAŁA Nr L/541/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Giżycko

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się Statut Gminy Giżycko, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi...

UCHWAŁA Nr L/540/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw...

UCHWAŁA Nr L/539/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę...

UCHWAŁA Nr L/538/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2018 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr XLI/435/2017 Rady...

Zatrzymaj banner przewijany