Zwrot kosztów dowozu uczniów

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, nie przekracza w/w odległości, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

 Obowiązkiem gminy jest również:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2,
na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Giżycko a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

W aktualnym stanie prawnym  obowiązek dowozu jest nałożony na gminę tylko wtedy, gdy uczniowie uczęszczają
do szkoły obwodowej. A więc jeśli rodzice wybrali szkołę, która nie jest szkołą obwodową, ustawa nie nakłada na gminę obowiązku organizacji transportu do takiej szkoły bądź pokrycia kosztów przejazdu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2018 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Janowska
Ilość wyświetleń: 1224
03 sierpnia 2018 14:09 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2018 13:44 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2018 13:44 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany