Program współpracy

UCHWAŁA Nr XXXIX/397/2017 RADY GMINY GIŻYCKO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

                                                                    UCHWAŁA Nr XXXIX/397/2017

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 25 października 2017r.

 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) w związku z art. 5 a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

 

§ 1

Uchwala się Program Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący rady Gminy

                                                                                                                                      Miron Misztuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2017 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 1004
31 października 2017 09:58 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2017 09:57 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2017 09:56 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany