Program współpracy

UCHWAŁA NR ii/10/2018 RADY GMINY GIŻYCKO Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU ODZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

 

UCHWAŁA Nr II/10/2018

 

RADY GMINY GIŻYCKO

 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 5 a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Program Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                        Rady Gminy Giżycko

                                                                                                        Agnieszka Konc

 

 

 

                                                                                                        

 


 

 

 

                                                                                                         


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2019 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 515
20 marca 2019 12:26 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2019 12:16 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2019 12:14 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany