Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXIV/244/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się wysokość średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Giżycko na rok szkolny 2020/2021, do wyliczeń...

UCHWAŁA NR XXIV/243/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami gminnej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz art. 34a ust 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo...

UCHWAŁA NR XXIII/242/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami gminnej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm..) art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U....

UCHWAŁA Nr XXIII/241/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwrotu pisma

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 66 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Uznaje się Radę Gminy Giżycko organem niewłaściwym...

UCHWAŁA NR XXIII/240/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Giżycko (Rzeczpospolita Polska) a Samorządem Miasta Alytus (Republika Litewska)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej z Samorządem Miasta Alytus (Republika Litewska), polegającą na inicjowaniu i utrzymaniu wzajemnych kontaktów...

UCHWAŁA Nr XXIII/239/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Podtrzymuje się rozstrzygnięcie...

UCHWAŁA Nr XXIII/238/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Uznaje za bezzasadną...

UCHWAŁA Nr XXIII/237/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Rada Gminy Giżycko pozostawia bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska...

UCHWAŁA Nr XXIII/236/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Po zapoznaniu...

UCHWAŁA Nr XXIII/235/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a) w związku z art. 28 aa) ust. 1, ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Wójt Gminy Giżycko przedstawił Radzie Gminy Giżycko raport o stanie gminy w ustawowym terminie. § 2 Rada Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany