Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XV/150/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko

w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko Rada Gminy Giżycko działając na podstawie § 44 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Giżycko oświadcza, co następuje: § 1. 1. Rada Gminy Giżycko w pełni popiera działania zmierzające...

UCHWAŁA NR XV/149/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 1.256.529,57...

UCHWAŁA NR XV/148/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr III/37/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie...

UCHWAŁA Nr XV/147/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. W Regulaminie określającym...

UCHWAŁA NR XV/146/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 129007 N dr. woj. nr 592 (Sterławki Małe) – Wronka – Szczybały Giżyckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 – z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Giżycko...

U C H W A Ł A Nr XV/145/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 tj. ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze...

U C H W A Ł A Nr XV/144/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 tj. ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze...

UCHWAŁA Nr XV/143/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) – RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje: §1 1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gajewo, obręb geodezyjny...

UCHWAŁA Nr XV/142/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 październik 2019r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 220, położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 tj.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 2,8100 ha, położonej w obrębie...

UCHWAŁA Nr XIV/141/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sarata Veche – Republika Mołdawii a Gminą Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się wolę współpracy z Gminą Sarata Veche w Republice Mołdawii w celu długoterminowego, racjonalnego i zrównoważonego rozwoju obu regionów,...

Zatrzymaj banner przewijany