Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr L/541/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Giżycko

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się Statut Gminy Giżycko, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi...

UCHWAŁA Nr L/540/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw...

UCHWAŁA Nr L/539/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę...

UCHWAŁA Nr L/538/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2018 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr XLI/435/2017 Rady...

UCHWAŁA Nr L/537/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 91/1, położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j. ze zmn.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości o numerze geodezyjnym 91/1 o powierzchni 0,5000 ha, położonej...

UCHWAŁA Nr L/536/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 225/5, położonej w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j. ze zmn.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 0,0735 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kożuchy...

UCHWAŁA Nr L/535/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. cześć działki o nr geodezyjnym 4/53, położonej w obrębie geodezyjnym Upałty, miejscowość Upałty Mały.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j. ze zmn.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżaw nieruchomości o powierzchni 0,5030 ha (pow. całkowita 0,9512 ha) położonej...

UCHWAŁA Nr L/534/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, działki o nr geodezyjnym 165/2 zabudowanej budynkiem socjalnym, położonym w obrębie geodezyjnym Świdry

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 t.j. ze zmn.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 0,1625 ha położonej w obrębie geodezyjnym Świdry,...

UCHWAŁA Nr L/533/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 t. j. ze zm./ oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: § 1 1.Wyraża się zgodę na dokonanie...

UCHWAŁA Nr L/532/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/421/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 listopada 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.): Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje: § 1 1. Zmienia się granice obszaru objętego...

Zatrzymaj banner przewijany