Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr VIII/85/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r.– Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1 Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2019: 1)...

UCHWAŁA Nr VI/75/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje: §1 1. Przystępuje się do sporządzenia...

UCHWAŁA Nr VI/74/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 ust. 3 ustawyz dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2337ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się przyjąć do realizacji...

UCHWAŁA Nr VI/73/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko w 2019 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 122 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizację społeczną, której statutowym celem działania jest...

UCHWAŁA Nr VI/72/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marzec 2019r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Giżycko na lata 2019 – 2025”.

Na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2018, poz. 1234 tj. ze zm.) – Rada Gminy Giżycko uchwała, co następuje: §1 Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Giżycko na...

UCHWAŁA Nr VI/71/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marzec 2019r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. część działki o nr geodezyjnym 80/11, położonej w obrębie geodezyjnym Kąp

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 tj.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości o powierzchni łącznej 0,1130 ha (pow. całkowita 6,8115...

UCHWAŁA Nr VI/70/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marzec 2019r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 4/6 położonej w miejscowości Upałty Małe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 tj.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku poz. 2204 tj. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na najem nieruchomości...

UCHWAŁA Nr VI/69/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marzec 2019r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 117/2 położonej w miejscowości Kozin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 tj.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku poz. 2204 tj. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na najem nieruchomości...

UCHWAŁA Nr VI/68/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marzec 2019r. w sprawie: najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej, dotyczy części działek o następujących nr geodezyjnych: 1/40 i 1/8 zabudowanych budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonych w obrębie geodezyjnym Wrony

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 tj.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku poz. 2204 tj. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 1. Wyraża się zgodę na najem części...

Zatrzymaj banner przewijany