Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 27 sierpnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 28 maja 2019 roku godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Giżycko za 2018 r. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”. 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 25 marca 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia. Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Giżycko na lata 2019 – 2025”. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwią

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 26 lutego 2019 roku – godz. 14:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Giżycko na lata 2019 – 2025”. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Giżycko. Informacja o wypoczynku zimowym dzieci i młodzieży...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 16 stycznia 2019 roku, godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Giżycko. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2019 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym...

Zatrzymaj banner przewijany