Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników
ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy załączyć:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U.2019.1252).


Miejsce złożenia dokumentów

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty

A. 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
B. 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
C. 2100 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W/w opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających handel napojami alkoholowymi. Jest to opłata za cały rok kalendarzowy.

Osoba, która otrzymała zezwolenie po raz pierwszy, w roku jego nabycia opłaca za nie proporcjonalnie od dnia jego wydania do końca roku kalendarzowego (bez możliwości rozbicia wpłaty na raty w roku nabycia zezwolenia).
Osoba, która otrzymała zezwolenie w poprzednich latach, w roku jego wygaśnięcia opłaca za nie proporcjonalnie od początku roku kalendarzowego do dnia jego ważności (bez możliwości rozbicia na raty w roku nabycia i utraty ważności zezwolenia).
Osoba, której zezwolenie jest ważne przez cały rok kalendarzowy ma możliwość opłacenia za nie w trzech równych ratach.

Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w Banku na konto UG: 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do jednego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2277)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoba kontaktowa :  Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1704
20 kwietnia 2020 09:33 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 11:47 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 11:40 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany