Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Kod RWA

7344

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Giżycko wymaga uzyskania licencji Wójta Gminy Giżycko.

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy

Wniosek powinien zawierać:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
4. określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego taksówką,
5. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,
6. czas, na jaki licencja ma być udzielona

Do wniosku należy dołączyć:

1.oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;

2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców;

3. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji (wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniony przez te osoby, jeżeli: - zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, - zostały uznane za zdolne do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego na podstawie odrębnych przepisów).
2. zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca wykonujący przewozy:
- spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, a ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn nie zależnych od nich.

Miejsce złożenia dokumentów

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji od każdego pojazdu samochodowego w zależności od jej okresu ważności wynosi:
od 2 do 15 lat - 200 zł,
od 15 do 30 lat - 250 zł,
od 30 do 50 lat - 300 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Giżycko pok. 16 w godz.9.00-14.00,
lub na rachunek nr 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji oraz w załączonej do wniosku dokumentacji nie później niż w terminie 28 dni od daty ich powstania, a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Termin i sposób załatwienia

Jeden miesiąc.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego(Dz.U.2014.1217)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 753
20 kwietnia 2020 09:22 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 08:24 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
16 grudnia 2015 10:07 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany