Wpis, udostępnienie rejestru wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Odpowiedni wniosek, Dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku pok. nr 14.

Opłaty

Wnioski i decyzje nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wpisanie do rejestru wyborców wydaje się w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku.

 

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.

Wyborcę wpisanego do rejestru wyborców w części B, na jego pisemny wniosek, skreśla się z rejestru wyborców. Formularz wniosku do pobrania w załączeniu.

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.


Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierający nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołącza się:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
-pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Regulacja ta odnosi się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy oraz wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały.

Formularz wniosku i deklaracji do pobrania w załączniku

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wydaje wójt/burmistrz w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniając niezwłoczne jej doręczenie wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta/burmistrza w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.


Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Formularz wniosku do pobrania w załączniku.

Każdy może wnieść do wójta/burmistrza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
1. pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
2. wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
4. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamację wnosi się pisemnie bądź ustnie do protokołu. Wójt/burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta/burmistrza do właściwego miejscowo sądu rejonowego.


Osoby pozbawione prawa wybierania skreśla się z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu lub Trybunału Stanu.

W przypadku wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania wyborca jest wpisywany do rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu lub Trybunału Stanu.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Giżycku za pośrednictwem Wójta Gminy w Giżycku w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Maria Janowska

Telefon kontaktowy : Maria Janowska, tel.(87)429-99-74

Miejsce odbioru : Wnioski o można pobrać w pok. nr 14, lub na dole tej strony.

Uwagi

Wnioski składa się osobiście
Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały z terenu Gminy Giżycko. Do rejestru wyborców można wpisywać również osoby na ich wniosek. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać osoby:
- stale zamieszkałe na obszarze Gminy Giżycko bez zameldowania na pobyt stały,
- osoby nigdzie niezamieszkałe a przebywający stale na obszarze Gminy Giżycko


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 893
28 września 2015 12:37 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 12:37 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 12:36 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany