Wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Formularza zgłoszenia wymeldowania  podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie;
  2. Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.
  • Formularz wypełnia się w języku polskim.
  • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty

nie podlega opłatom

Termin i sposób załatwienia

w dniu złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2484).

Inne informacje

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest  wymeldować się (z obowiązku wymeldowania się zwolniona jest osoba, której okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu się). 
Obywatel polski  może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 
Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu osoby wymeldowującej się.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-22
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 811
29 maja 2020 10:19 (Paulina Tech) - Dodanie załącznika.
29 maja 2020 10:19 (Paulina Tech) - Dodanie załącznika.
29 maja 2020 10:19 (Paulina Tech) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany