Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymeldowanie, kserokopia tytułu prawnego do lokalu, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty

opłata skarbowa 1o zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Podstawa prawna

-  Art.35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (t.j.  Dz.U.2017.657) 
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016.23 z późn. zm.);


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycka

Inne informacje

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub  innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego,  który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił  obowiązku wymeldowania się.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-22
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 619
07 sierpnia 2017 14:44 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 08:53 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 12:50 (Administrator) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany