Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia zameldowania podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej, w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie;
  2. Potwierdzenie pobytu dokonane (własnoręcznym podpisem) przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu;
  3. Do wglądu tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja, umowa, orzeczenie sądu – nie może być kserokopia tych dokumentów, chyba, że są potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  4. Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.

 

  • Formularz wypełnia się w języku polskim.
  • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Termin i sposób załatwienia

w dniu złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2484).

Inne informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. 
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.


Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 
Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu osoby meldowanej.
Przy dokonaniu  zameldowania na pobyt stały wydaje się z urzędu, nieodpłatnie,  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zamieszkania

Przy dokonaniu zameldowania na pobyt czasowy na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenie wydaje się odpłatnie (17zł opłata skarbowa), przy czym zaświadczenie jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium RP, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy  następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko przebywa.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-22
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1361
29 maja 2020 10:17 (Paulina Tech) - Dodanie załącznika.
29 maja 2020 10:17 (Paulina Tech) - Dodanie załącznika.
29 maja 2020 10:17 (Paulina Tech) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany