Zgłoszenie wyjazdu za granice RP oraz powrotu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia wyjazdu lub powrotu podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie;
  2. Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.

 

  • Formularze wypełnia się w języku polskim.
  • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Termin i sposób załatwienia

w dniu złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2017.657); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U.2015.1852); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz.U.2015.1290).

Inne informacje

  • Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
  • Obywatel polski, który wyjeżdża  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu, a po powrocie z zagranicy obowiązany jest zgłosić swój powrót.
  • Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszeń  dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Zgłoszeń można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót.

        Zgłoszeń dokonuje się:

  • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego (uwierzytelnionego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP) na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-22
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 812
29 maja 2020 10:24 (Paulina Tech) - Dodanie załącznika.
29 maja 2020 10:24 (Paulina Tech) - Dodanie załącznika.
29 maja 2020 10:24 (Paulina Tech) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany