Dowody osobiste

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego i kolorowa fotografia (taka jak do paszportu) oraz celem ustalenia tożsamości, do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (gdy wniosek jest składany elektronicznie -   tożsamość osoby ubiegającej się o dowód ustalana jest przy odbiorze dowodu osobistego).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się :

 1. W formie pisemnej; wniosek wypełnia i podpisuje własnoręcznie wnioskodawca, lub
 2. W formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Wzór formularza elektronicznego MSW zamieściło pod adresem : https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/13019,Wniosek-o-dowod-osobisty.html

Wymogi fotografii:

 • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Do wniosku załącza się fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

 

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 2. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia (w tej sytuacji oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego), albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terenie kraju.

 • W Urzędzie Gminy w Giżycku w Referacie Spraw  Społecznych i Obywatelskich; pok. 14 ( I piętro )
 • W miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału

informacje tel. 087 429 99 74

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 332);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r.. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.  (Dz.U. z 2020 r., poz. 31);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistgo (Dz. U. z 2019 r., poz. 400)

Przepisy karne.
Kto:
1/ uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2/ zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3/nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności  albo karze grzywny.

Inne informacje

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.
Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
1) uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
2) składanie podpisu osobistego;
3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
1) ertyfikat potwierdzenia obecności, który zamieszczony jest w każdym dowodzie osobistym;
2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszczony jest w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
3) certyfikat podpisu osobistego zamieszczony jest w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby (patrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu);
4) wolna przestrzeń na zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów. Ustalenie kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze w dowolnym organie gminy.
Po ustaleniu kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany tych kodów w dowolnym organie gminy.
W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji przezPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, posiadacz dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie, gdzie jest dokument) istnieje możliwość zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie będzie mogło być zgłoszone maksymalnie na 14 dni. Zawieszenie certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Jeżeli w tym okresie posiadacz dokumentu nie wycofa zawieszenia, po 14 dniach e-dowód zostanie unieważniony automatycznie z mocy prawa.
W razie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacz dowodu osobistego zgłasza ten fakt organowi dowolnej gminy osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika legitumującego się pełnomocnictwem szczególnym, przedstawiając potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, z tym że wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

 Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego  może złożyć wniosek , bez obecności rodzica, nie wcześniej niż na 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 • niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W tej sytuacji odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 1. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. nie dotyczy to osoby, która nie ukończyła 5 roku życia.
 2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
 4. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 5. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 Wydanie nowego  dowodu osobistego następuje w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;

2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4a) unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust.1 pkt 2-4 ustawy;

4b) żądania wymiany dowodu osobistego:

  a) na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

  b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,

  c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

5) przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

5a) przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;  w pozostałych przypadkach – niezwłocznie.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-22
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2000
21 kwietnia 2020 08:29 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
21 kwietnia 2020 08:25 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
08 kwietnia 2020 13:35 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany