Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica lub opiekuna prawnego. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego może dokonać również pełnomocnik po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia

Osoba która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy lub konsulat. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego i niezwłocznie zawiadamia wystawcę dokumentu w celu jego unieważnienia.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 332);oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego. 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty  (Dz.U. z 2020 r., poz. 31);

Tryb odwoławczy

- nie dotyczy -

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Maria Janowska

Telefon kontaktowy : 87/429 99 74

Adres e-mail : ewidencjaludnosci@ugg.pl

Uwagi

W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
Osoba ,która odnalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, policji lub innemu organowi administracji publicznej.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-05-22
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 790
21 kwietnia 2020 09:09 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
01 sierpnia 2018 12:39 (Paulina Bednarczyk) - Usunięcie załącznika.
28 września 2015 13:23 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany