Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz załącznikami:

1. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
2. Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
3. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu w sposób zwyczajowo przyjęty informacji przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej, dla członków spółdzielni, członków wspólnoty, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, w co najmniej 30-dniowym terminie na zgłaszanie uwag.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego, II piętro, pokój nr 26

Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu, w sekretariacie na I piętrze.


Opłaty

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.


Termin i sposób załatwienia

- do 30 dni,
- do 60 dni - w sprawach szczególnie skomplikowanych lub w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego drogi publicznej

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
ze zm.) oraz art. 104 KPA.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Telefon kontaktowy : Artur Pawlukowski, tel.(0 87) 429-99-81

Miejsce odbioru

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów można odebrać w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26, II piętro, lub w formie elektronicznej na dole tej strony.


Uwagi:

Zezwolenie doręczane jest drogą pocztową lub odbiera się osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 II piętro.


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Artur Pawlukowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2459
27 stycznia 2016 08:14 (Artur Pawlukowski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 stycznia 2016 08:12 (Artur Pawlukowski) - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 13:47 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany