ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Giżycko.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

WNIOSEK o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Giżycko.

Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Proponowany rozkłady jazdy linii komunikacyjnych sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
2. Schemat (mapę) połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Giżycko.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Inwestycyjny, II piętro, pokój nr 34

Opłaty

- bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni; Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca;

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265)
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
3. Uchwała Rady Gminy Giżycko nr XXIV/315/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Giżycko, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Tryb odwoławczy

Na niniejsze postanowienie służy stronie wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Ewa Dmochowska

Telefon kontaktowy : Ewa Dmochowska, tel.(0 87) 429-99-82

Miejsce odbioru

Zgodę na korzystanie z przystanków można odebrać w Referacie Inwestycyjnym, pokój nr 32, II piętro lub listownie listem poleconym na adres wskazany we wniosku.
 

Uwagi

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Giżycko pobierana jest opłata w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XXIV/315/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Giżycko, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem 09.04.2013 r.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-04-30
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Dmochowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2747
28 września 2015 14:04 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:04 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:03 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany