OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Giżycko.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wykaz przystanków komunikacyjnych wraz ilością zatrzymać na każdej linii komunikacyjnej w ciągu doby, na poszczególnych przystankach komunikacyjnych,

Oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych za kwartał.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Inwestycyjny, II piętro, pokój nr 34

Opłaty

- bez opłat

Termin i sposób załatwienia

nie dotyczy

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265)
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.)
4. Uchwała Rady Gminy Giżycko nr XXIV/315/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Giżycko, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Ewa Dmochowska

Telefon kontaktowy : Ewa Dmochowska, tel.(0 87) 429-99-82

Uwagi

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Giżycko pobierana jest opłata w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym zgodnie
z Uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XXIV/315/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Giżycko, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem 09.04.2013 r.

Przewoźnik rozliczał się będzie kwartalnie składając do Urzędu Gminy Giżycko (bez uprzedniego wezwania) do dnia 20 następnego miesiąca następującego po zakończonym kwartale OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA z wyliczoną wysokością opłaty stanowiącej iloczyn sumy zatrzymań na każdym przystanku komunikacyjnym w ciągu danego kwartału pomnożony przez wysokość wskazanej wyżej opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-06-27
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Dmochowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 960
28 września 2015 14:06 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:06 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:05 (Administrator) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany