Zajęcie pasa drogowego /umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną na kolorowo lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów.
3. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Gminy Giżycko).
4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego /kopia decyzji/ pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy, lub prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Zarządzający drogi może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów,
a w szczególności:
6. Projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym
7. Harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robot.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 34, Urząd Gminy Giżycko.

Opłaty

Za pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub
w kasie Urzędu Gminy Giżycko).

Termin i sposób załatwienia

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

 

1. Wydanie zezwolenia w sprawie prowadzenia robót następuje w formie decyzji administracyjnej.
2. Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej bądź prawnej).
3. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego złożyć wniosek
 
Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie/umieszczenie
pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
1. Prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i banerów.
4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności i w celach innych niż wymienione
w ppkt 1 – 3.

Podstawa prawna

1. Art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 14
i 14a oraz ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z poźn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481).
3. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXXII/388/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
4. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
5. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).
5. Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 27.06.2016 r. w sprawie zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Giżycko.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Anna Maślij

Telefon kontaktowy : tel.(87) 429-99-83

Adres e-mail : anna.maslij@ugg.pl

Uwagi

1. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić zarządcę drogi o zakończeniu robót i przywróceniu odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. Zarządca drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
2. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty ustalanej zgodnie z art. 40, ust. 4-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z póżn. zm.). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
3. Składający wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych
z umieszczeniem/wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, powinien w jednym czasie złożyć dodatkowo wniosek na wbudowanie urządzenia w pas drogowy wypełniony przez właściciela urządzenia infrastruktury technicznej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Maślij
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1946
01 sierpnia 2016 15:29 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
01 sierpnia 2016 15:28 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:11 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany