Procedura zezwolenia umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 zawierającą lokalizację przedmiotowej inwestycji.
2. Kopię decyzji celu publicznego/ decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest ona wymagana).
3. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Gminy Giżycko).
4. Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządzający może żądać dodatkowych dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, pokój
nr 11
Informacje, kogo dotyczy procedura
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizowanie
w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opłaty

Za pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub
w kasie Urzędu Gminy Giżycko).

Termin i sposób załatwienia

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

1. Wydanie zezwolenia w sprawie prowadzenia robót następuje w formie decyzji administracyjnej.
2. Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej, bądź prawnej).

Podstawa prawna

1. Art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 14 i 14a oraz ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z poźn. zm.).
2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
3. Ustawa o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Anna Maślij

Telefon kontaktowy : (87) 429-99-83

Adres e-mail : anna.maslij@ugg.pl

Miejsce odbioru

Decyzję można odebrać w pokoju nr 34, lub listownie listem poleconym na adres wskazany we wniosku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-21
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Maślij
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 932
28 września 2015 14:13 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:13 (Administrator) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany