Decyzja o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (osoby fizyczne):
1. Podanie
2. Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
- zaświadczenia (oświadczenia) o osiąganych dochodach podatnika i członków rodziny,
- o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła, lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
- inne (motywujące podanie)

Dokumenty od wnioskodawcy (rolnicy):
1. Podanie
2. Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
- zaświadczenia (oświadczenia) o osiąganych dochodach podatnika i członków rodziny z działalności pozarolniczej,
- o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła, lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
- inne (motywujące podanie)
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
5. Niezbędne informacje do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc.


Dokumenty od wnioskodawcy (osoby prawne):
1. Podanie
2. Informacje dotyczące przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc publiczną,
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
4. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
6. Niezbędne informacje do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy
- pokój nr 20 tel. 429-99-68/429-99-66, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku (art. 139 § 1)

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., nr 121, poz. 810),

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Milena Cituk, Wanda Nawrocka

Telefon kontaktowy : Milena Cituk, te.87 429-99-66 / Wanda Nawrocka, tel.87 429-99-68

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-14
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Milena Cituk, Wanda Nawrocka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 840
28 września 2015 14:23 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:23 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:22 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany