Świadczenia rodzinne

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. nr 2 tel. 429-99-85

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2220).
2.Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz.1466).
3.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r., poz. 1497).

Inne informacje

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
2. świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie pielęgnacyjne.
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

4. świadczenie rodzicielskie.

 


Wysokość świadczeń rodzinnych:

1.Zasiłek rodzinny:
• na dziecko w wieku do 5 roku życia 95,00 zł miesięcznie,
• na dziecko w wieku od 5 roku życia do 18 roku życia 124,00 zł miesięcznie,
• na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 zł jednorazowo,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci , w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego ,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności:
• na dziecko do 5 roku życia 90,00 zł miesięcznie,
• na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dojazdy 69,00 zł miesięcznie, internat 113,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo.
2. Świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł miesięcznie,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł miesięcznie,
- świadczenie pielęgnacyjne 1 477,00 zł miesięcznie.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo.

4. Świadczenie rodzicielskie 1.000,00 miesięcznie.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do   

  ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o   

  odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia,

- rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia

  opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego

  podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia,

- osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do

  ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o

  odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

- skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po

  wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia

  urodzenia dziecka;

- śmierci matki dziecka;

- porzucenia dziecka przez matkę.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

- porodu,

- objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w

  przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie   

  dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia

- przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w

  przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie

  dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). 

  Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

- co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,

- osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która przysposobiła dziecko, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art.17c ust.9 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.   

      

Rodziny, które przekroczą kryterium dochodowe nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków  z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

 Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-12
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5271
11 grudnia 2018 13:59 (Dorota Chrześćjan) - Aktualizacja danych sprawy.
20 listopada 2018 12:36 (Dorota Chrześćjan) - Aktualizacja danych sprawy.
20 listopada 2018 12:31 (Dorota Chrześćjan) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany