Świadczenia rodzinne

Wymagane dokumenty

 

KOMUNIKAT   W   SPRAWIE   WNIOSKÓW !!!!!!!!

 

Wnioski o ustalenie prawa do :

 

- zasiłku rodzinnego z dodatkami,https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

 

- zasiłku pielęgnacyjnego,https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

 

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

 

- świadczenia pielęgnacyjnego,https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

 

-jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

 

- świadczenia rodzicielskiego,https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

 

- świadczenia „Za życiem”,https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

 

- funduszu alimentacyjnego,https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

 

- świadczenie wychowawcze 500 +,https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

 

można złożyć  poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i portal Emp@tia.

 

 

 

W przypadku  braku możliwości złożenia wniosku w wyżej wymienionej formie, wnioski można pobrać ze strony www.gov.pl  i przekazać:

 

- drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

 

- lub umieszczać w urnie, która znajduje się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy (wejście do Urzędu Gminy od ul. Mickiewicza).

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 87 4299985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
2.Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz.1466).
3.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r., poz. 1497).

Inne informacje

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
2. świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie pielęgnacyjne.
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

4. świadczenie rodzicielskie.

 


Wysokość świadczeń rodzinnych:

1.Zasiłek rodzinny:
• na dziecko w wieku do 5 roku życia 95,00 zł miesięcznie,
• na dziecko w wieku od 5 roku życia do 18 roku życia 124,00 zł miesięcznie,
• na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 zł jednorazowo,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci , w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego ,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności:
• na dziecko do 5 roku życia 90,00 zł miesięcznie,
• na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dojazdy 69,00 zł miesięcznie, internat 113,00 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo.
2. Świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł miesięcznie,
- świadczenie pielęgnacyjne 1.830,00 zł miesięcznie.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo.

4. Świadczenie rodzicielskie 1.000,00 miesięcznie.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-12
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7187
23 marca 2020 12:26 (Dorota Chrześćjan) - Aktualizacja danych sprawy.
23 marca 2020 12:21 (Dorota Chrześćjan) - Aktualizacja danych sprawy.
23 marca 2020 12:10 (Dorota Chrześćjan) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany