Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami:
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

- poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego, II piętro, pokój nr 26,
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu, w sekretariacie na I piętrze.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 205,00 zł,
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Przybliżony termin - do trzech miesięcy

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 KPA,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbiera się osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 II piętro.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Artur Pawlukowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2016 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pawlukowski
Ilość wyświetleń: 1181
24 stycznia 2017 13:49 (Artur Pawlukowski) - Usunięcie załącznika.
24 stycznia 2017 13:49 (Artur Pawlukowski) - Dodanie załącznika.
24 stycznia 2017 13:48 (Artur Pawlukowski) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany