Wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Giżycko

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przydział mieszkania z zasobów komunalnyc Gminy Giżycko, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/145/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2015 roku wraz z kompletem nastepujacych załaczników:

1) zaświadczenia o źródłach dochodu osiągniętego w okresie trzech ostatnich pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu (należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych, wyliczony dla Wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania);
2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej/ pobieranych zasiłkach/ o nie posiadaniu statusu osoby bezrobotnej;
3) zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Giżycku nie pobieraniu / pobieraniu zasiłków;
4) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku (zaświadczenia lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności wnioskodawcy lub członka jego rodziny. 

Miejsce złożenia dokumentów

Kompletny wniosek nalezy złozyć w siedzibie tutejszego Urzędu w sekretariacie, I piętro, pokój Nr 11

Opłaty

Brak opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych opiniowane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Giżycko, który określa jej skład i regulamin działania.
Komisja, o której mowa w szczególności:
1) opiniuje wnioski o najem lokali złożone w terminie od 1 października roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego,
2) ustala projekty list osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego jak i lokalu socjalnego, które zatwierdza Wójt Gminy Giżycko.
Ogłoszenie listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego następuje do 31 grudnia każdego roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Opublikowana lista obowiązuje do 31 grudnia roku następnego. Wnioskodawca, którego nie uwzględniono na liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu może w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania listy złożyć uwagi lub zastrzeżenia.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniwego zasobu Gminy Giżycko

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

Złożone uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisje Mieszkaniową w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. W przypadku uzasadnionych uwag lub zastrzeżeń, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, Wójt może dokonać korekty listy rocznej.
Korekta listy rocznej osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Osoby nie umieszczone na liście w danym roku mogą ponownie ubiegać się o przyznanie lokalu, składając nowy wniosek w następnym roku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-11-26
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2016 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Czepaniewska
Ilość wyświetleń: 2518
22 lutego 2016 11:02 (Katarzyna Czepaniewska) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2016 11:00 (Katarzyna Czepaniewska) - Dodanie załącznika.
22 lutego 2016 11:00 (Katarzyna Czepaniewska) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany