Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę

Kod RWA

7021

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Giżycko. Druk zgłoszenia można odebrać w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26, II piętro, lub w formie elektronicznej na dole tej strony.

Opłaty

Opłata skarbowa za dokonanie zgłoszenia - 120,00 zł,.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 130, poz. 880),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec rozpoczęcia eksploatacji instalacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Artur Pawlukowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2016 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pawlukowski
Ilość wyświetleń: 728
15 marca 2016 12:35 (Artur Pawlukowski) - Dodanie załącznika.
15 marca 2016 12:34 (Artur Pawlukowski) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany