Zameldowanie w trybie administracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zameldowanie, wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia pobytu czasowego, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która ma się zameldować.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)


Opłaty

opłata skarbowa 10 zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego( Dz. U. z 2017 r. poz. 2411);

-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycka

Inne informacje

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości ( np.brak potwierdzenia pobytu przez właściciela lokalu) o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wątpliwości  co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 520
21 kwietnia 2020 08:57 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
07 sierpnia 2017 14:57 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 11:26 (Paulina Bednarczyk) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany