Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17zł, chyba że zaświadczenie jest wolne od opłaty bądź wydawane jest z urzędu. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą  złożenia wniosku. Dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy:  

07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

 -  art.45 i 32 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j.  Dz.U.2019, poz. 1397)
-  dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 424)

Inne informacje

1.Zaświadczenia wydawane na wniosek:

Na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP), wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych, dotyczących tej osoby,

Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Przy dokonaniu zameldowania na pobyt czasowy na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenie wydaje się odpłatnie, przy czym zaświadczenie jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 2. Zaświadczenia wydawane z urzędu:

Przy dokonaniu  zameldowania na pobyt stały wydaje się z urzędu, nieodpłatnie,  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zamieszkania.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 498
21 kwietnia 2020 09:05 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
22 czerwca 2017 08:25 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 12:55 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany