Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu, pok. 15

Opłaty

Do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku. 
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy  69 1020 4753 0000 0502 0038 7332

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

-  rozdział 8 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 332);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada  2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.319).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostepnienia danych wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycka

Inne informacje

Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.

Do korzystania z udostępnienia danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

 1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych- nieodpłatnie:
1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) organy Służby Celnej;

7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) wywiad skarbowy;

13) sądy.

2. Inne podmioty, odpłatnie– jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych  udostępnia się  dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,  który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 482
21 kwietnia 2020 08:43 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
11 października 2017 08:11 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
22 czerwca 2017 08:21 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany