Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu, pok. 15

Opłaty

Do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku. 
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy: 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

-  rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397);
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2523, zm. z 2019 r., poz. 1212);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz.2482)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycka

Inne informacje

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL  oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom: 
1. organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze; 
2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3. komornikom sądowym  - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych. 

Dane z powyższych rejestrów, mogą być udostępniane odpłatnie: 
1. osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny; 
2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu  dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli  ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,  który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny, udostępnienie danych może nastąpić, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą ( zgoda na udostępnienia danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 900
21 kwietnia 2020 08:46 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
15 lutego 2019 12:19 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie załącznika.
15 lutego 2019 12:19 (Paulina Bednarczyk) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany