Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Uzasadniony  wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu, pok. 15

Opłaty

Do wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku. 
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy: 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

-  rozdział 8 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 332);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1604);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada  2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 319).

Inne informacje

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi, to ogół dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej sporządzonych w związku z wydawaniem dowodów osobistych zarówno przez wnioskodawców, jak i organy administracji publicznej.

Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  są uprawnione:

1. Nieodpłatnie:

1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) organy Służby Celnej;

7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) wywiad skarbowy;

13) sądy;

14) inne podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych - jeżeli wykażą interes prawny.

2. odpłatnie:

1) inne podmioty nierealizujące zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych – jeżeli wykażą interes prawny.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 549
21 kwietnia 2020 08:39 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
11 października 2017 08:12 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
22 czerwca 2017 08:00 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany