Uchylenia czynności materialno - technicznej polegającej na zameldowaniu albo wymeldowaniu w trybie administracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o uchylenie czynności materialno-technicznej, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy, pok. 15

Opłaty

opłata skarbowa 10 zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego(Dz.U. z 2017 r. poz. 2411).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256);

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko

Inne informacje

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania  lub wymeldowania budzą wątpliwości  o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga  organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wątpliwości  co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 575
21 kwietnia 2020 08:35 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 13:00 (Paulina Bednarczyk) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany