Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

Kod RWA

5572

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

  • oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskimi prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
  • zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół i osiąganych stypendiach, a w przypadku bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby,
  • w przypadku żołnierza samotnego - poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

pok. nr 19

Opłaty

Podanie, załączniki oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019. 1541 t.j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Wwarmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Inne informacje

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywa służbę, za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.

Jeżeli żołnierz nabył prawo do zasiłku po dniu stawienia się do służby wojskowej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa.

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:

1) pokrywa się:

a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony.

e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

2) zawiesza się spłatę:

a) pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

w pkt. 1) - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub podnajem oraz zawarcie przez żołnierza umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.
w pkt. 2) - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 07:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 826
20 kwietnia 2020 09:27 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 08:39 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
01 czerwca 2017 07:42 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany