Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Kod RWA

5572

Wymagane dokumenty

Podanie oraz zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół i wysokości stypendium, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku.

Karta powołania, kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
pok. nr 19

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Giżycku.

Decyzję odmowną doręcza się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.

Podstawa prawna

Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019. 1541 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, mającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, Wójt Gminy Giżycko może uznać - na jej wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu osoby są małżonkowie, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli osobę obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 567
20 kwietnia 2020 09:27 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 08:37 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
01 czerwca 2017 07:54 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany